Our Nannies

Chan Yoke Fun

Wong Sit Fong

Liew Ching Foon

Tan Sock Choo

Jun Lew You

Ai Jie

Lim Kim Lian

Paullin Chong Yian Ling

Candy Tong

Low Har Lin

Leong Pau Tan

Tan Sew Ong

Ann Loo

Yue Gui Xiang

Zheng Cui Yan

Du Jin Mei

And many more…………

Example of Confinement food which our nannies can prepare